GENERAL INTRODUCTION

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

BAN ĐIỀU HÀNH

KEY PERSON

Chairman of the Board

Trịnh Văn Hà